Skip to Content

Dân Biểu Hoa Kỳ Gerald E. “Gerry” Connolly đang phục vụ nhiệm kỳ thứ năm của ông trong Hạ Viện Hoa Kỳ từ Địa Hạt 11 của Virginia, gồm Quận Fairfax, Quận Prince William, và Thành Phố Fairfax. Trước khi đắc cử vào Quốc Hội Hoa Kỳ, ông đã phục vụ 14 năm trong Hội Đồng Giám Sát Viên Quận Fairfax, gồm năm năm trong cương vị Chủ Tịch. Ưu tiên hàng đầu trong suốt sự nghiệp của ông là bảo vệ và phát triển nền kinh tế Bắc Virginia.

Trong Quốc Hội Hoa Kỳ, ông đã giữ một vai trò then chốt để có tài trợ của liên bang cho những phần cải tiến giao thông vận tải tại Bắc Virginia, gồm cả việc hoàn tất đường Parkway Quận Fairfax, mở rộng đường Parkway Quận Prince William, yểm trợ liên tục cho Tuyến Đường Hỏa Xa đến Dulles, và vận động để liên bang cam kết tài trợ $150 triệu mỗi năm cho hệ thống Metro vùng.

Dân Biểu Connolly là thành viên cao cấp của Ủy Ban Giám Sát và Cải Tổ Chính Quyền của Hạ Viện và phục vụ trong cương vị Thành Viên Dân Chủ Cao Cấp Nhất của Đảng Thiểu Số trong Tiểu Ban Hoạt Động Chính Quyền. Trong vai trò này, ông có trách nhiệm góp phần hình thành chính sách toàn chính quyền cho nhiều vấn đề, kể cả nhân lực liên bang và giám sát cơ quan liên bang, chính sách thu mua và thông tin của liên bang, chính sách toàn quốc về ma túy, cải tổ quy chế kiểm soát, Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ, Phòng Kiểm Kê Dân Số Hoa Kỳ, và District of Columbia.

Ông cũng phục vụ trong Ủy Ban Đối Ngoại của Hạ Viện. Với quá trình làm việc sâu rộng của ông trong lãnh vực chính sách đối ngoại, kể cả thời gian là một nhân viên cao cấp trong Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện, ông đã trở thành một tiếng nói hàng đầu trong lãnh vực cải tổ ngoại viện, quyền hạn chiến tranh, an ninh tòa đại sứ, và phát huy dân chủ ở ngoại quốc.

Dân Biểu Connolly đồng soạn Đạo Luật Cải Tổ Việc Thu Thập Kỹ Thuật Thông Tin Liên Bang Issa-Connolly (FITARA) của lưỡng đảng, vốn đã được ký ban hành thành luật vào năm 2014, và là lần cải tổ quan trọng đầu tiên về các đạo luật liên bang trong lãnh vực quản trị IT (Kỹ Thuật Thông Tin) kể từ khi ban hành Đạo Luật Clinger-Cohen Năm 1996. Vào năm 2016, ông đã thông qua Đạo Luật Linh Động Nhân Lực Quản Trị Đất, nhằm cho phép nhân viên tạm thời của các cơ quan quản trị đất nay hội đủ điều kiện làm công chức. Ông cũng đã giúp thông qua Đạo Luật Nâng Cao Làm Việc Từ Xa, vốn đòi hỏi chính quyền liên bang phải gia tăng mức làm việc từ xa cho công chức liên bang để bảo đảm cho các cơ quan liên bang có thể hoạt động liên tục trong những tình trạng khẩn cấp, nâng cao việc tuyển mộ nhân lực có phẩm chất cho liên bang, giảm bớt nạn kẹt xe, và cải tiến phẩm chất không khí trong vùng.

Dân Biểu Connolly có bằng an M.A. Quản Trị Công từ Viện Đại Học Harvard vào năm 1979. Ông có bằng B.A. Văn Chương từ Maryknoll College tại Glen Ellyn, Illinois.

Ông cư ngụ tại Fairfax với vợ là Smitty và có một con gái là Caitlin.

 

 

Back to top